Prach a jeho negatívne účinky

 

Prašnosť na pracovisku

 

Prach patrí k najrozšírenejším škodlivinám , s ktorými sa človek stretáva ako v bežnom živote , tak pri svojich pracovných činnostiach . Rozsah škodlivých účinkov prachu na človeka je veľmi široký , pri ich hodnotení záleží na pôvode , vlastnostiach a veľkosti prachu , na jeho koncentrácii v ovzduší , na dĺžke a podmienkach pôsobenia aj na individuálnej citlivosti človeka na prach . V tomto smere existuje aj rozsiahla legislatíva , ktorá zahŕňa predpisy pre pracovné prostredie , vonkajšie prostredie aj vnútorné pobytové priestory .

 

Zdroje a základné charakteristiky prachu

 

Veľkosť prašných častíc je 1 až 100 mikrometrov , častice väčšie ako 30 mikrometrov sú označované ako hrubý prach a v prostredí pri bežných podmienkach rýchlo sedimentujú .

 

Látky biologického pôvodu ako sú pele , spóry plesní a mikroorganizmy , ktorých veľkosť sa pohybuje v rozsahu veľkosti častíc prachu , sa označujú ako bioaerosól .

 

Účinky prachu na ľudský organizmus

 

Prach môžeme deliť podľa rôznych kritérií , základné delenie je na toxický a netoxický prach . Podľa pôvodu získame skupiny prachu , od ktorých sa potom odvíjajú účinky na ľudský organizmus . Následné delenie prachu podľa účinkov je v našich predpisoch používané pri hodnotení prašnosti v pracovnom prostredí .

 

Z hľadiska pôsobenia prachu na človeka delíme prachy na :

 

prach s prevažne nešpecifickým účinkom

prach s fibrogénnym účinkom

prach s dráždivým účinkom ( prípadne prach so senzibilizujúcim účinkom )

minerálny vláknitý prach

 

Expozícia prašných častíc a jej zdravotné účinky môžu mať rôznu formu.

 

Styk pokožky s niektorými prachmi , ako je väčšina organických prachov a niektoré anorganické a vláknité prachy , môže spôsobovať podráždenie alebo alergické odozvy , zvlášť u citlivých osôb .

 

Hlavnou a najčastejšou cestou vstupu prachu do ľudského organizmu sú dýchacie cesty . Hrubé prachové častice sú zadržiavané v horných dýchacích cestách . Pohybom riasinkového epitelu , ktorým je vystlaná nosová dutina , sa dostávajú s hlienom do nosohltanu a sú prehltnuté , vykašlané alebo vykýchané. Väčšie častice postupne v dýchacích cestách sedimentujú ( horné cesty dýchacie zachytia väčšinu častíc väčších ako 5 mikrometrov ) , menšie častice prenikajú hlbšie . Zmenšujúcou sa veľkosťou častíc pravdepodobnosť priechodu do pľúcnych mechúrikov stúpa , pre častice veľkosti 3 mikromete je táto pravdepodobnosť vyššia ako 50 % . Frakcie prachu tvorené malými časticami vdýchnuté až do pľúc sú z hľadiska zdravotného rizika najnebezpečnejšie .

 

Vdychovanie prašných častíc spôsobuje rôzne nepriaznivé biologické reakcie ľudského organizmu .

 

Vysoké koncentrácie prachu v ovzduší spôsobujú usadzovanie prachových častíc v očiach , nose a ústach a s tým spojené nepríjemné pocity . Dlhodobá expozícia týmto koncentráciám prachu bez špecifických účinkov preťažuje samočistiace mechanizmy pľúc , znižuje celkovú obranyschopnosť človeka a môže prispievať k vzniku chronického zápalu priedušiek . Okrem toho mechanické pôsobenie týchto častíc aj ich odstraňovanie môže spôsobovať poranenia pokožky alebo slizníc .

 

Fibrogénny prach je schopný vyvolať tvorbu pľúcnu fibrózu , tj.zvýšené bujnenie väziva v pľúcach . Za fibrogénny zložku sa považuje kryštalický oxid kremičitý vo forme kremeňa , Kristobalit alebo tridymitu a tiež gama forma oxidu hlinitého .

 

Účinok dráždivého prachu sa najčastejšie prejavuje mechanickým dráždením slizníc dýchacích ciest , spojiviek očí a pokožky , u citlivejších osôb aj alergickými reakciami . Niektoré prachy , najmä organického pôvodu , môžu vyvolávať precitlivenosť , prejavujúcu sa napr. ako priedušková astma .

 

Infekčný prach , ktorý obsahuje choroboplodné zárodky zachytené na prašných časticiach , môže spôsobiť vážne ochorenia , medzi ne patrí aj bakteriálne a plesňové infekcie spôsobené bioaerosólom.

 

Toxický prach môže spôsobiť okrem miestneho účinku na dýchacie ústrojenstvo aj systematickú intoxikáciu . Prachy obsahujúce toxické látky sú absorbované krvou , čo potom vedie k nepriaznivému vplyvu na tkanivá a orgány , aj vzdialené od miesta vstupu škodliviny.

 

Karcinogénny prach , môže pri vdýchnutí vyvolať nádorové ochorenia u ľudí , ktorí sú týmto prachom vystavení .

 

 

Nosový filter zachytáva častice už od veľkosti jedného mikróna a predstavuje tak účinnú ochranu pred vdychovaním prachu a jeho prienikom do dýchacej sústavy. Používanie nosového filtra vás ochráni pred škodlivými účinkami prachu, ako na pracovisku tak aj vežnom domácom prostredí, alebo v rôznych situáciach s vysokou prašnosťou prostredia. Nosový fiter odporúčame najmä pri zamestnaniach ako:

 

- skladník (práca v sklade - vysoká prašnosť prostredia)

- stolár - drevospracujúci priemysel (vysoko nebezpečné vdychovanie dreveného prachu)

- polygrafický priemysel (tlačiar, rezač, knihárske spracovanie, atď. - papierový prach)

- ťažobný priemysel

 

Nosové filtre zabezpečia ochranu pred vdychovaním prachu, ktorý zachyia ešte vo vonkajšej nosovej dutine a môžu tak účinne zabrániť rôznym problémom, rizikám a ochoreniam spojeným s dlhodobým vdychovaním prachu.

 

Nosový filter E-shop

Predaj univerzálnej pomôcky pre alergikov

www.nosovyfilter.sk